Styrene i Lofoten Sparebank og Harstad Sparebank har besluttet å innlede samtaler med sikte på en mulig fusjon av de to bankene. Målet er å styrke bankenes lokale konkurransekraft, lønnsomhet samt ytterligere styrke bankenes evne til å bidra til utviklingen av sine lokalsamfunn.
 
Lofoten Sparebank og Harstad Sparebank har sterke posisjoner i sine markedsområder. Det er en sentral premiss for styrene at dette videreføres og forsterkes. Bakgrunnen for drøftelsene om en mulig fusjon av de to lokale sparebankene, er et ønske om å være i førersetet i møtet med en stadig mer krevende fremtid. Bankene ønsker å videreutvikle sterke og kompetente fagmiljøer og være en god og attraktiv arbeidsgiver. Dette ansees som viktig for fortsatt å kunne opprettholde konkurransekraft samt fortsatt bidra til utviklingen av lokalt næringsliv og aktive lokalsamfunn.

Styrene har lagt som premiss for en fusjon at ingen ansatte sies opp som følge av fusjonen.

Basert på bankenes regnskaper pr. Q4 2017 vil den sammensluttede banken ha en forretningskapital på 6,05 mrd og 33 årsverk.
 
Det er en sterk pågående konsolidering i samfunnet innen finans, næringsliv forøvrig og offentlig forvaltning. Sentraliseringskreftene i samfunnet er massive og sterkt økende. Stadig flere lokale bedrifter kjøpes opp og beslutningsmakt flyttes ut av regionen på områder hvor handlingsrommet tidligere har vært større lokalt og regionalt.  Styrene i bankene ser det som svært viktig at sterke aktører i Hålogalandsregionen i større grad enn tidligere samhandler for å opprettholde lokal og regional styring og beslutningsmyndighet.

En fremdriftsplan fram mot eventuelle beslutninger vil bli utarbeidet i forhandlingsfasen.

 
Kontaktpersoner:
Banksjef Werner Martinsen, Lofoten Sparebank
Mobil: 975 61 566 / E-post: wm@Lofotensparebank.no
Banksjef Tore Karlsen, Harstad Sparebank
Mobil: 909 12 370 / E-post: tk@harstad-sparebank.no